Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
» Regulamin

Hity sklepowe

Zmiana języka

PolskiAngielski

Kontakt

 • NIP: 731-10-06-652
 • E-mail:rollco@rollco.pl
 • Telefon509 677 350
  43 675 48 02
 • Godziny działania sklepuKontakt telefoniczny: codziennie 9.00 - 18.00, w soboty 10.00 -16.00

Regulamin

 

Regulamin obowiązujący od 25.12.2014 r.

rollco.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie rollco.pl, prowadzony przez Firmę Handlową Kajman s.c. z siedzibą w Łasku, przy ul. Iglastej 1, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Pabianic pod numerami ewidencyjnymi 17576 oraz 17574 oraz  NIP: 731-10-06-652, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym info@rollco.pl 


1.Firma Handlowa Kajman s.c. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie rollco.pl

2.Klienci  mają możliwość korzystania z rollco.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w rollco.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na rollco.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Firmą Handlową Kajman s.c. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Firma Handlowa Kajman s.c. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w rollco.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Firmą Handlową Kajman s.c., której przedmiotem są usługi świadczone przez Firmę Handlową Kajman s.c, na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w rollco.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z rollco.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w rollco.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych rollco.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Dostawy wskazanym w rollco.pl w zakładce Dostawa.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Firmą Handlową Kajman s.c. dotycząca zakupu danego produktu w rollco.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w rollco.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach rollco.pl, Firma Handlowa Kajman s.c. może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w rollco.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

o Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach Firma Handlowa Kajman s.c. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

o Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Firmy Handlowej Kajman s.c., zamówienie jest przekazywane do realizacji.

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w rollco.pl, Firma Handlowa Kajman s.c. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. 
13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji produktów widnieje w na stronach rollco.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, dołączonym do produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów.
Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Firmy Handlowej Kajman s.c.. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

14. Firma Handlowa Kajman s.c. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Firmy Handlowej Kajman s.c.podany w górnej części Regulaminu, na koszt Firmy Handlowej Kajman s.c., po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, w czasie którego Klient otrzyma. informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Firma Handlowa Kajman s.c. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Firma Handlowa Kajman s.c. albo Firma Handlowa Kajman s.c nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

17. Firma Handlowa Kajman s.c rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Firma Handlowa Kajman s.c. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Firma Handlowa Kajman s.c. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu rollco.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu rollco.pl składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

20. Podane przez Klientów dane osobowe Firma Handlowa Kajman s.c. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w rollco.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w rollco.pl.

21. Firma Handlowa Kajman s.c. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach rollco.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę Handlową Kajman s.c, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w rollco.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

22. Klient  przy pierwszym logowaniu w rollco.pl.  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Firmą Handlową Kajman s.c

23. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

24. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Firmę Handlową Kajman s.c . w ramach rollco.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 25. Wszystkie nazwy, oznaczenia i numery producentów użyte w ramach rollco.pl mają wyłącznie charakter porównawczy.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. Firma Handlowa Kajman s.c oraz Sklep przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Firma Handlowa Kajman s.c oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych,W szczególności Firma Handlowa Kajman s.c .oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Firma Handlowa Kajman s.c oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem rollco.pl

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami rollco.pl jest Firma Handlowa Kajman s.c.- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez rollco.pl

 

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, Firma Handlowa Kajman s.c udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów Agito.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Firmy Handlowej Kajman s.c oraz Sklepu w zakresie rollco.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach rollco.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać rollco.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w rollco.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Firmę Handlową Kajman s.c informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Firmę Handlową Kajman s.c oraz Sklep. i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez Firmę Handlową Kajman s.c lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z rollco.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Firma Handlowa Kajman s.c lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Firma Handlowa Kajman s.c oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Firma Handlowa Kajman s.c lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Firmę Handlową Kajman s.c lub Sklep danych osobowych innemu niż Firmę Handlową Kajman s.c lub Sklep administratorowi danych.

11. Firma Handlowa Kajman s.c. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Firma Handlowa Kajman s.c. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Firma Handlowa Kajman s.c. lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Firmy Handlowej Kajman s.c. lub Sklepu. lub też gdy Firma Handlowa Kajman s.c lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w rollco.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

12. Dodatkowo, okazjonalnie, Firma Handlowa Kajman s.c za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty rollco.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

13. Firma Handlowa Kajman s.c. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

14. Firma Handlowa Kajman s.c. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z rollco.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z rollco.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:

Firma Handlowa Kajman s.c.

98-100 Łask

ul. Iglasta 1

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Firma Handlowa Kajman s.c.

98-100 Łask

ul. Iglasta 1

rollco@rollco.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

 

 

REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO 25.12.2014

prowadzonego pod adresem www.rollco.pl

Właścicielem i administratorem sklepu jest:
FIRMA HANDLOWA KAJMAN S.C.


ADRES:

98-100 Łask, ul. Iglasta 1

Kontakt:
tel.: 509-677-350
mail: rollco@rollco.pl

Dane rejestrowe - rejestr i numer:
Firma wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Pabianic pod nr. 17576, .
NIP: 731-10-06-652
, Regon: 471103057


Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod domeną:  www.rollco.pl .
Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

A. Definicje

 1. SPRZEDAWCA i USŁUGODAWCA – Firma :F.H.KAJMAN z siedzibą w Łasku, przy ul. Iglastej 1, 98-100 Łask. Numer NIP: 731-10-06-652, REGON 471103057 mail: rollco@rollco.pl - umowa sprzedaży zawierana poprzez sklep internetowy www.rollco.pl

 2. KLIENT (KUPUJĄCY) – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych

 3. KONSUMENT - kupujący, osoba fizyczna która nie prowadzi działalności gospodarczej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ale zawierająca umowę sprzedaży lub usługi w celu nie związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, która jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

 4. SKLEP INTERNETOWY – umowa sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest Konsument to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny -Rozdział 2 - o sprzedaży na odległość.

 5. KONSULTANT – osoba zajmująca się obsługą sklepu internetowego z upoważnienia Usługodawcy, pracująca od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 pod numerami telefonu tel. 509-677-350

 6. PRODUKT - towar oferowany do sprzedaży w sklepie internetowym.

 7. REGULAMIN - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

 8. UMOWA SPRZEDAŻY(umowa) - umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość poprzez SKLEP INTERNETOWY.

 9. STRONA UMOWY - Sprzedawca, Kupujący, Konsument, Usługodawca.

 10. ZAMÓWIENIA - oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy sprzedaży (zamówienia produktu lub usługi).

B. Postanowienia ogólne.

 1. Zakres świadczonych usług - sprzedaż detaliczna i hurtowa artykułów z branży motoryzacyjnej w szczególności sprzedaż rozruszników i alternatorów nowych i regenerowanych.

 2. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski oraz poza jej granicami za dodatkową opłatą - uzgadnianą przy składaniu zamówienia.

 3. Umowa kupna w sklepie internetowym zawierana jest w języku polskim.

 4. Sprzedawca - w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez Sklep Internetowy usługi:

  • utworzenie i administrowanie konta klienta w sklepie internetowym;

  • przetwarzanie formularza zamówienia produktów w Sklepie Internetowym.

 5. Do współpracy z systemem informatycznym Usługodawcy po stronie klienta konieczny jest dostęp do komputera podłączonego do sieci Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową (systemy Internet Explorer wersja 8.0, Mozilla Firefox wersja 3.0 lub inne równoważne), posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji sklepu internetowego konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOSCI umieszczona w zakładce na stronie sklepu internetowego.

 6. Kupujący - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.

 7. Sprzedawca jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży - paragon lub fakturę.

 8. Zamówienie można składać drogą elektroniczną lub telefonicznie uzgadniając szczegóły z naszym Konsultantem.

 9. Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie www Sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.

 10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 11. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy

C. Zamówienie. Realizacja zamówienia.

 1. Przed złożeniem zamówienia Kupujący musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed złożeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.

 2. Do realizacji zamówienia niezbędne jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia lub kontakt z naszym Konsultantem. Dla zrealizowania umowy sprzedaży i dostawy zamawianych produktów konieczne jest podanie przez Kupującego danych osobowych: imię i nazwisko (lub nazwa) , adres, adres do doręczenia produktu, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej e-mail i w przypadku firm NIP.

 3. Korzystanie ze Sklepu wymaga zalogowania się poprzez podanie właściwego loginu i hasła. Do uzyskania loginu i hasła konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Zarejestrowany użytkownik (posiadający konto) ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia, również archiwalne, wprowadzania zmian lub anulowania złożonego zamówienia, które nie zostało przekazane do realizacji, zmiany adresu wysyłki oraz udziału w aktualnych programach partnerskich i lojalnościowych.

 4. Przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien sprawdzić dostępność produktu kontaktując się z naszym Konsultantem lub składając zapytanie drogą mailową.

 5. W przypadku gdy danego produktu nie ma w magazynie, Kupujący drogą telefoniczną, bądź mailową zostanie o tym fakcie powiadomiony.

 6. Zamówienie drogą elektroniczną : e-mail rollco@rollco.pl można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.

 7. Zamówienie telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godz. 9-17 u Konsultanta.

 8. Po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu dostępności produktu Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia i przystępuje do jego realizacji. Przyjmuje się, że potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży. Przy zamówieniu telefonicznym Konsultant potwierdza słownie przyjęcie zamówienia lub na życzenie Kupującego przesyła mu maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

 9. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących złożonego zamówienia w odniesieniu do niniejszego regulaminu i przepisów prawa nasz Konsultant spróbuje to wyjaśnić drogą mailową lub telefonicznie. Jeśli nie uda się nawiązać kontaktu lub wyjaśnić wątpliwości, Sprzedawca odstąpi od realizacji zamówienia. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia pracownik sklepu skontaktuje się z Nabywcą telefonicznie lub pocztą e-mail w celu jego potwierdzenia oraz uzgodnienia ewentualnych szczegółów transakcji. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikłej z przyczyn leżących po stronie Nabywcy (np. błędny numer telefonu) złożone zamówienie zostanie anulowane w ciągu 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych sklepu.

 10. Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka produktów) przez Sprzedawcę następuje :

  • a) Po potwierdzeniu zamówienia - jeżeli wybrano płatność przy odbiorze.

  • b) Po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę

 11. Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie nie dłużej niż 1-2 dni robocze, licząc od daty ustalonej jak w pkt.11 . Zamówienia składane do godziny 14:30 w dni robocze wysyłane są zazwyczaj jeszcze tego samego dnia. Zamówienia złożone po godzinie 14:30 realizowane są następnego dnia roboczego.

 12. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie określony przy składaniu zamówienia.

D. Ceny.

 1. Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT oraz akcyzowy - jeżeli obowiązuje dla danego produktu, oraz opłaty celne).

 2. Podane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty przyznawane są indywidualnie. Informacje o wysokości przyznanego rabatu są udzielane po kontakcie z biurem firmy.

 3. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od sposobu wysyłki i wartości zamówienia. Kupujący w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności i akceptuje swój wybór.

 4. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

E. Formy płatności:

 1. za pobraniem - przy odbiorze wysłanych produktów;

 2. przedpłata przelewem na konto bankowe podane w danych Sprzedawcy;

 3. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.

 4. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

 5. przelew z odroczonym terminem płatności - forma ta dostępna jest jedynie dla stałych klientów dokonujących zakupów hurtowych oraz dla instytucji, urzędów i przedsiębiorstw po zaakceptowaniu zamówienia i takiej formy płatności przez nasz dział finansowy

F. Wysyłka towaru

 1. Koszty wysyłki (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. Kupujący w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania Zmówienia.

 2. Informacja szczegółowa o kosztach przesyłki jest zamieszczona w zakładce "Koszty Wysyłki" na stronie Sklepu Internetowego.

 3. Zakupione produkty wysyłamy firmą kurierską UPS .

 4. Wysyłka za granicę możliwa jest jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową lub telefonicznie. Koszty wysyłki takiego zamówienia ustalane są indywidualnie dla każdego zamówienia

Koszty przesyłki PŁATNEJ PRZY ODBIORZE (za pobraniem).

Przesyłka kurierska standardowa do 30 kg - 32,00 zł
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Konsultantem.


Koszty przesyłki PŁATNEJ PO WPŁACIE NA KONTO BANKOWE.

Przesyłka kurierska standardowa do 30 kg - 25,00 zł
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Konsultantem.

G. Reklamacje z tytułu niewłaściwego przewozu przesyłki

 1. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan odbieranej przesyłki.

 2. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze przesyłki, że jest ona uszkodzona lub jej zawartość jest niezgodna z zamówieniem należy sporządzić protokół.

H . Reklamacje i zwroty w stosunkach z klientami nie będącymi konsumentami (dotyczy przedsiębiorców).

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Kupującymi nie będącymi Konsumentami.

 2. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art.556-581.

 3. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 4. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z naszym Konsultantem.

I. ZWROT TOWARU w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA.

 1. Kupujący będący KONSUMENTEM zawierając „ umowę na „odległość” ma prawo odstąpić od zawartej umowy, bez podania przyczyny w terminie 10 dni kalendarzowych od daty odbioru towaru (przesyłki). Warunkiem dotrzymania terminu jest wysłanie w tym czasie do Sprzedawcy pisemnego oświadczenie o odstąpieniu od umowy (ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną)– można skorzystać z gotowego formularza.

 2. Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT musi w ciągu 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać towar do Sprzedawcy . O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.

 3. Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru jest zwrot produktu w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnie przyczepionymi metkami, pozbawiony zapachu oraz śladów używania, jednak opakowanie może być otwarte jeżeli jest to konieczne do sprawdzenia zgodności towaru z umową lub innych czynności przywołanych w ustawie jako czynności w granicach zwykłego zarządu.

 4. Sprzedający w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci należność w wysokości ceny zakupu powiększonej o koszt wysyłki od sprzedawcy do konsumenta. Formę zwrotu (przelew na konto w banku lub przekaz pocztowy) określa Kupujący w protokole zwrotu.

 5. Koszt zwrotu towaru do sprzedawcy pokrywa kupujący.

 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy;

  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

  6. dostarczania prasy;

  7. usług w zakresie gier hazardowych.

 7. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

J. Niezgodność towaru z umową (reklamacje) przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA.

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży zakupionego Produktu/Towaru na zasadach określonych ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji.

 3. Dostarczenie innego towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby towarów – stanowi podstawę do złożenia reklamacji.

 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany Produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 5. W celu zgłoszenia reklamacji Klient winien jest wypełnić protokół reklamacyjny (Protokół Reklamacji .pdf), lub w innej formie opisać podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłać zgłoszenie pocztą lub drogą elektroniczną (mail) do Sprzedawcy. 

 6. Wadliwy produkt, protokół reklamacyjny oraz dowód zakupu( w przypadku faktury kserokopię lub scan faktury VAT) należy odesłać na adres Sprzedawcy nie później niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.

 7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji poinformuje drogą pisemną lub elektroniczną kupującego o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

 8. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedający ustali z Kupującym drogą elektroniczną (mail) bądź telefonicznie warunki naprawy bądź wymiany produktu.

 9. Jeśli naprawa lub wymiana produktu jest niemożliwa Kupujący może żądać obniżki ceny na wadliwy produkt, bądź zwrotu pieniędzy.

 10. Kupujący odsyła przesyłkę na swój koszt. Sprzedawca nie odbiera przesyłek nadesłanych „za pobraniem”.

 11. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedający zwróci Kupującemu koszty przesyłki związane z reklamacją a poniesione przez Kupującego. Sprzedający przekaże należną kwotę Kupującemu na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

 12. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru - Sprzedający odeśle produkt Kupującemu na własny koszt.

 13. Uszkodzenia mechaniczne - jeżeli nie są wynikiem wad ukrytych w produkcie - powstałe podczas użytkowania nie mogą być podstawą reklamacji. Reklamacji nie podlega też zużycie wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia w wyniku nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych (np. pranie, czyszczenie w warunkach nieprzewidzianych dla danego wyrobu)

 14. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z naszym Konsultantem.

K. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanym w pkt.2. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.

 2. W przypadku sprzedaży produktów poprzez Sklep Internetowy w celu dostarczenia produktów do Klienta dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - w szczególności Poczcie Polskiej, firmie InPost oraz firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia

 3. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.rollco.pl jest F.H. Kajman z siedzibą w Łasku przy ul. Iglastej 1, 98-100 Łask. Numer NIP: 731-10-06-652, REGON 471103057

 4. Administrator zarejestrował w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiór o nazwie "rollco.pl"

 5. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.

 7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy.

 8. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych Klienta:

  • nazwisko i imię lub nazwa firmy Klienta;

  • w przypadku firmy numer ewidencyjny NIP;

  • adres do wysyłki produktów oraz adres do faktury (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer posesji, numer lokalu));

  • adres e-mail Użytkownika;

  • numer telefonu kontaktowego;

  • aplikacja w celu usprawnienia komunikacji zapamiętuje też IP, z którego była przeprowadzona transmisja danych.

L. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie Klienta.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:

 3. Ustawa KODEKS Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami);

 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami;

 5. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami);

 6. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późniejszymi zmianami;

 7. Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm..

 8. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.

 9. W przypadku sporów sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.

 10. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy www.rollco.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

 11. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie www.rollco.pl chronione są na podstawie art.1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – OPAiPP (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.83) - czyli posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody F.H. Kajman s.c. z siedzibą w Łasku przy ul. Iglastej 1, 98-100 Łask. Numer NIP: 731-10-06-652, REGON 471103057.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl